„Concurs Easter Gift”

„Concurs Easter Gift”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI CU PREMII

„Concurs Easter Gift” 

10 - 17 aprilie 2023SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


1.1 Campania „Concurs Easter Gift” este organizată și desfășurată de către compania ART & BUSINESS TODAY SRL (desemnată în cele ce urmează sub titulatura ”Organizator”), societate comercială organizată potrivit legii române, cu sediul social în str. Episcopul Ilarion 11, ,București, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1143/2008, cod unic de înregistrare 23127764, reprezentată prin Ludmila Corlăteanu, în calitate de Administrator.    

1.2 Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament astfel cum sunt menționate mai jos. 

1.3 Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web https://www.millamilla.shop/, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant pe întreaga durată a campaniei prin accesarea site-ului mai sus menționat.

1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând astfel ca modificările să intre în vigoare numai după modificarea prezentului regulament și după anunțul în prealabil a acestor modificări pe site-ul web https://www.millamilla.shop/.


SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI


2.1 Campania este organizată și se desfășoară pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/millamilla.shop/.

2.2 Premiile vor fi acordate exclusiv pe teritoriul României.


SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 


3.1 Campania va fi lansată la data de 10.04.2023, ora 15:00 și se va desfășura până la data de 17.04.2023, ora 23:59, pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/millamilla.shop/, înscrierea și premierea participanților urmând a fi realizate conform mecanismelor în cadrul secțiunii 5 din acest regulament. 

3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada și sistemul de funcționare al campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public, conform secțiunii 1 de mai sus. 

SECȚIUNEA 4. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

 

4.1 La aceasta campanie pot participa doar cetățenii și rezidenții români și străini, care au domiciliul stabil în România, care au vârsta peste 18 de ani de la data începerii campaniei, respectiv de la data de 10.04.2023, care acceptă termenii și condițiile prezentului regulament, cu respectarea condițiilor de participare.

4.2 Prin participarea la această campanie, participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare. 

4.3 La această campanie nu au drept de participare persoanele care prestează servicii de orice fel pentru organizator, precum și cei ai împuterniciților, ai agențiilor implicate în desfășurarea campaniei, precum nici membrii familiilor acestora.  


SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie sa îndeplinească următorii pași:

5.1 Să răspundă la întrebarea stabilită de organizator în descrierea ce însoțește postarea de concurs de pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/millamilla.shop/

5.2 Să eticheteze doi prieteni în comentariul de înscriere.

5.3 Să aprecieze postarea de concurs. 

5.4 Să distribuie în Stories, pe contul personal, postarea de concurs.

5.5 Să urmărească contul de instagram https://www.instagram.com/millamilla.shop


Notă: O persoană se poate înscrie o singură dată în concurs.PREMIUL CAMPANIEI îl constituie oferirea unui voucher în valoare de 800 RON ce poate fi folosit exclusiv pe site-ul web https://www.millamilla.shop/

*Valoarea totala a premiilor este de 800 RON, plus TVA.

**Un Participant poate câștiga un singur premiu în cadrul Campaniei.

***Premiul se oferă exclusiv câștigătorului și nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani sau alte beneficii.


 

 

SECȚIUNEA 6. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

6.1. Premiile Campaniei vor fi acordate câștigătorilor desemnați prin tragere la sorți, extragerea aleatorie se va desfășura printr-un sistem online tip tombolă, în prezența unui reprezentant al Organizatorului.

6.2. Extragerea aleatorie a câștigătorilor, prin tragere la sorți, se va face în ziua de 18.04.2023. 

6.3. Dacă persoanele câștigătoare nu răspund într-un interval de 48 (patruzecișiopt) de ore, Organizatorul își rezervă dreptul de a face o nouă extragere pentru a alege un alt câștigător o singură dată.

6.4. Premiile din această Campanie nu sunt transmisibile. În mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicării și a utilizării premiilor.

6.5. Dacă pe Perioada Campaniei nu se înscrie/nu participă nici un Participant sau Participantul refuză Premiul, sau dacă persoanele desemnate câștigătoare nu pot fi contactate în 48 de ore, atunci premiile Campaniei rămân la dispoziția Organizatorului.

6.6. Dacă sunt identificate cazuri de fraudare ale Campaniei, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câștigate și de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmărire juridică pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

În cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: nume/pseudonim folosit în cadrul rețelei Instagram. În ceea ce privește Câștigătorul validat, Organizatorul colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail pentru acordare premiu. Aceste date vor fi colectate și stocate exclusiv în cazul câștigătorului pentru ca Organizatorul să poată evidenția contabil acordarea premiilor și dovedi acordarea acestora.

SECȚIUNEA 7. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament.

Dacă intervine situația de mai sus, sau intervine o situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și continuarea concursului, organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform art. 1082 și 1083 din Codul Civil.

Dacă organizatorul invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților concursului, existenta acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. Cazul de forță majoră va fi comunicat pe pagina de Instagram a Organizatorului. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data extragerii Câștigătorului, fără informare prealabila a participanților.

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună modificarea bugetului alocat acestui proiect.

SECȚIUNEA 9. TEMEIUL LEGAL

Prezentul regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr 99 / 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr 333 / 2003 Norme metodologice de aplicare a O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

SECȚIUNEA 10. LITIGII

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă. Prin participarea la aceasta promoției, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la promoție se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica datele și durata promoției și va face public acest lucru.

 

 

SECȚIUNEA 11. ALTE REGLEMENTARI

Reclamațiile cu privire la premiul câștigat, efectuate după data de semnare a procesului verbal de predare-primire ale premiilor nu vor fi luate în considerare și nu vor fi responsabilitatea organizatorului.

În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice act de natură de a afecta imaginea organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător și reluarea extragerii până la validarea unui alt câștigător, de genul imposibilității de notificare în scris a câștigătorului cauzată de necitirea mesajelor de către acesta, etc. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea concursului în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.

SECȚIUNEA 12. ALTE CLAUZE

Prezentul regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. 

Înapoi la blog

Scrieți un comentariu

Rețineți: comentariile trebuie să fie aprobate înainte de publicare.